skip to Main Content

Jaarverslag fractie SPM: 2019 druk, enerverend jaar met tal van nieuwe ontwikkelingen

Jaarverslag Fractie SPM: 2019 Druk, Enerverend Jaar Met Tal Van Nieuwe Ontwikkelingen
Tijdens de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van de Senioren Partij Maastricht is afgelopen zaterdag het fractiejaarverslag over 2019 gepresenteerd. Het was volgens fractievoorzitter John Steijns een veelbewogen jaar, waarin de werkdruk voor de meeste politici aanzienlijk is toegenomen. Tevens werd de aanzet gegeven voor enkele nieuwe manieren van contact leggen met de burgers van Maastricht. De ‘newsroom’, het eigen nieuwskanaal van de SPM, is succesvol en zal in de loop van 2020 verder worden uitgebouwd. Daarnaast is de fractie bezig met het voorbereiden van ‘buurtbezoeken nieuwe stijl’, waarbij alle belangstelling uit zal gaan naar de noden en de wensen die leven in de desbetreffende buurt. Hieronder het integrale jaarverslag van de Senioren Partij Maastricht over 2019.

Algemeen

Het jaar 2019 was het jaar van de toenemende werkdruk voor de fractie. 25 raadsavonden met stadsrondes, raadsrondes en raadsvergaderingen stonden op de agenda. Daarnaast 19 extra raadsavonden, waarbij één of meerdere onderwerpen werden behandeld in stads- en informatierondes.

De fractie heeft ook een groot aantal werkbezoeken gebracht, binnen Maastricht, maar ook daarbuiten, onder andere bij de Ouderen Partij Heerlen. Ook werd door leden van de fractie deelgenomen aan verschillende cursussen, trainingen, workshops, heidagen en kennisbijeenkomsten.

Belangrijke onderwerpen op de raadsagenda in 2019 waren:

Eigen nieuwskanaal

 Op 19 januari 2019 heeft de fractie haar eigen online nieuwskanaal geïntroduceerd. Deze zogeheten ‘newsroom’ (binnen de fractie spreken we ook van ‘nieuwskamer’) wordt ingezet om leden en burgers van Maastricht, maar ook organisaties te informeren over het werk en de standpunten van de fractie. Daarnaast wordt ruimte geboden aan leden en burgers om opinie stukken te plaatsen. In totaal werden over 2019 maar liefst 185 artikelen gepubliceerd.

Communicatie – zowel vooraf als achteraf – is bepalend voor de positie die zowel fractie als de partij inneemt. Tot tevredenheid kunnen we vaststellen dat SPM inmiddels meer dan 1.000 vaste volgers op Facebook heeft. De ontwikkelingen bij het weekblad Via Limburg draagt ertoe bij dat de fractie de doorontwikkeling van de ‘newsroom’ als een gezamenlijke uitdaging ziet voor het bestuur de fractie en de leden. De social media stellen ons immer in staat publicaties te delen.

Gerichte buurtbezoeken

De fractie van de Senioren Partij Maastricht start in 2020 met gerichte buurtbezoeken. Daarbij word in gesprek gegaan met buurtnetwerken, gebruikers van gemeenschapshuizen, verenigingen, ondernemers, maar vooral burgers. DE buurtbezoeken nieuwe stijl vormen het nieuwe speerpunt van de fractie, naast de newsroom. Dit vanuit de overtuiging dat er geen beter contact bestaat dan persoonlijk contact.

Kortom: samenwerken in een positieve sfeer met het gezamenlijke doel: een goed functionerende SPM, mede dankzij de ondersteuning van Margot Partouns-Sondeijker als fractiesecretaresse en Ralph Leenders als vaste ‘fractievolger’ namens het partijbestuur.

Het bestuur zal zich inzetten om de fractie een eigen gezicht te geven met als gezamenlijk doel de verbinding tussen fractie en bestuur / de leden maar ook de burger te garanderen.

Hierbij zijn voor de fractie het partijmanifest en het coalitieakkoord de basis voor het debat met het partijbestuur en de leden.

Na ruim tien jaar heeft de fractie afscheid genomen van John Pieters. Een zeer gewaardeerd collega die met name als de kartrekker moet worden gezien binnen het LVO-dossier.

Met het toetreden van Jan Meertens tot de fractie beschikt SPM over een kanjer wat betreft gemeentelijke financiën en de gemeenschappelijke regelingen.

Shared Service Center Zuid-Limburg

De fractie is er zich van meet af aan van bewust geweest dat de rol van de raad binnen dit complexe dossier beperkt was. Daarnaast was voor de fractie zorgvuldigheid belangrijker dan snelheid.

Het betrof immers een ingewikkelde proces – komen tot een intergemeentelijke samenwerking – met een diversiteit aan belangen in de betrokken gemeenten. Als er dan ook nog verstoorde verhoudingen zijn, is dat altijd zorgelijk.

Vandaar dat de coalitiefracties het college middels een motie hebben opgeroepen om voortvarend de relatie met de vakbonden, de GO en OR te normaliseren en daarnaast een plan te ontwikkelen dat bijdraagt aan het herstel van vertrouwen. Daarnaast is het van belang dat het onveiligheidsgevoel bij medewerkers wordt teruggedrongen.

De fractie heeft gedurende het jaar de ontwikkeling gevolgd en met tevredenheid vastgesteld dat ‘onze’ wethouder Jim Janssen prudent en zorgvuldig te werk is gegaan bij het normaliseren van de verhoudingen. Daarbij rekening houdend met de positie die Maastricht heeft als een van de partners binnen de gemeenschappelijke regeling van het SSC-ZL.

Sociaal Domein

Het vaststellen van de Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland 2022 betekende de start voor de wijze waarop wij in Maastricht met vereende krachten ervoor zorgdragen dat niemand – van jong tot oud- door het ijs zakt. De open-eind regeling biedt de garantie voor mensen, naar vermogen, deel te nemen aan de samenleving en sluit aan bij het SPM standpunt, niet het budget maar kwaliteitsnormen centraal te stellen.

De moties wachtlijsten Jeugdzorg en WMO van Imgriet Habets kregen vanuit de raad unanieme steun. Hierdoor werd monitor toekomstagenda sociaal domein verbeterd.

Middels een warm en sociaal pleidooi sprak Halil Mermi de steun uit voor de motie voor Maastricht als Kinderpardon-gemeente.

In het Beleidskader armoede en schuldhulpverlening 2020-2024 staat de missie en visie centraal.

Welke doelen willen we als stad bereiken en welke middelen zijn hiervoor beschikbaar? Voordat de raad het Beleidskader vaststelt zal er eerst nog een concretiseringslag plaatsvinden m.b.t de uitvoering van het beleidskader. Uitgangspunt voor SPM is en blijft dat er niet mag worden bezuinigd op het armoedebeleid.

In het beleidskader Jeugd Zuid-Limburg 2019-2022 zijn als doelstelling opgenomen:

 1. Uitgaan van eigen kracht en sociaal netwerk,
 2. Hulp integraal vormgeven,
 3. Eerder de juiste hulp bieden,
 4. Ontzorgen en normaliseren,
 5. meer ruimte voor de professional.

SPM vult deze doelstellingen aan met het uitgangspunt

 1. Hulp moet voor iedereen laagdrempelig toegankelijk zijn en blijven.

Cultuur

Het beschikbaar stellen van het voorbereidingskrediet voor de integratie Kumulus Muziekschool Maastricht in Centre Céramique betekende de eerste stap voor de transitie. Bij het vaststellen van de Cultuurvisie heeft Imgriet Habets benadrukt de van oudsher traditionele verenigingen een warm hart toe te dragen. De verbinding die wordt gezocht tussen professionals en amateurs geniet steun van SPM. Met name dat cultuurparticipatie voor ouderen een manier is om eenzaamheid te doorbreken wordt extra benadrukt, naast de grote betekenis van cultuur voor de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijken.

Onderwijs

Het besluit van de raad om in te stemmen met het Voorgenomen besluit LVO tot fusie van St. Maartenscollege en Porta Mosana College, heeft de fractie ondersteund op basis van het partijstandpunt voorstander te zijn van brede(re) scholengemeenschappen.

Op verzoek van de raad heeft het College een Onderwijsvisie opgesteld. Hierbij heeft Jos Boelen namens de fractie nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de positie van kwetsbare kinderen en jongeren, naast aandacht voor het onderwijs aan volwassenen. Bij het vaststellen van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs & Speciaal Onderwijs Kindcentra Maastricht onderschrijft de fractie ook de koers gericht op het niveau van (Bijna) Energie Neutrale Gebouwen bij nieuwbouw en renovatie.

Fysieke domein

In de omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. Een lang en zorgvuldig proces. De gemeente is dan ook al enkele jaren bezig met de voorbereiding op de invoering van de nieuwe omgevingswet.

Na tal van stadsrondes, werkbezoeken, brainstormsessies en raadsrondes is het uiteindelijk raadsbesluit gepland voor het eerste kwartaal van 2020.

De fractie stemt in bij de verkeersmaatregel Maastricht-west met het de reconstructie van de Tongerseweg waarbij Henny Willems klip en klaar heeft aangegeven dat er een rol moet zijn voor alle omwonenden bij het ontwikkelingsproces. Uitgangspunt voor SPM is dat de Tongerseweg weer een kwaliteit krijgt die bij de straat hoort.

Landelijke richtlijnen hebben een streep getrokken door het besluit tot invoering van een milieuzone op basis van het ‘Duits vignettensysteem’. Ook het voorstel voor een milieuzone op basis van camerahandhaving stuit op hindernissen, met name het vooraf beschikbaar stellen van kentekenregistratie door de Duitse en Belgische overheid. Dit laat onverlet dat SPM voorstander blijft te onderzoeken op welke wijze een autoluwe binnenstad een bijdrage levert aan het streven om in 2030 klimaatneutraal te zijn.

De fractie heeft ermee ingestemd voor de locatie Landbouwbelang – gelegen bij het Bassin – middels een tender procedure een geschikte koper te vinden. De fractie is van mening dat de herontwikkeling van de locatie Landbouwbelang moet bijdrage het gebied rondom het Bassin – als nog te ontdekken parel voor Maastricht – meer aantrekkingskracht te geven zeker nu het Frontenpark is gerealiseerd. Middels een amendement van de coalitie werd de inzamelfrequentie huishoudelijk afval op eens per twee weken te houden. Daarnaast zal de GFT nu wekelijks worden opgehaald.

Veiligheid

Bij het vaststellen van het Meerjarenprogramma Veiligheid is bepaald, dat nog nadrukkelijker zal worden ingezet op een integrale aanpak gericht op de buurten. Voor SPM geldt bij een integrale aanpak als uitgangspunt dat naast de wijkagent en de buurtenteams veiligheid dichter bij de burger zal brengen. Afspraken met buurtnetwerken zijn dan ook een cruciale schakel mits nadrukkelijk aandacht op ieders verantwoordelijkheid.

Begroting 2020

Tijdens de begrotingsbehandeling zijn door fractie voorzitter John Steijns o.a. onder de aandacht gebracht:

 1. het uitvoeren van het mobiliteitsplan. Daarbij kan niet vaak genoeg de ambitie worden uitgesproken voor een aanzet voor een verkeerscirculatieplan met maatwerkoplossingen voor ouderen en mensen met een beperking om zo de gewenste mobiliteitstransitie te versnellen.
 2. het faciliteren en het scheppen van voorwaarden m.b.t. het waarborgen van het vestigings- en ondernemersklimaat in relatie tot de leegstand van winkelpanden een permanent punt van aandacht zowel voor wat betreft de binnenstad alsook de buurtwinkelcentra
 3. Sporten kan niet genoeg worden gestimuleerd, mede in kader van de gezondheid. Ondanks alle inzet de laatste jaren op het verbeteren van de sportinfrastructuur moet helaas worden vastgesteld dat animo voor het sporten in verenigingsband blijft afnemen en het gegeven dat het percentage Maastrichtenaren van 18 jaar en ouder dat tenminste 12 keer per jaar sport gelijk is aan het ambitie cijfer van 2010. Hoe we het ook draaien of keren, voor alle leeftijdscategorieën, van piepjong tot op hoge leeftijd, is sporten en bewegen belangrijk. We zien als SPM dan ook reikhalzend uit naar de uitvoeringsnota Beweegvriendelijk Maastricht.
 4. Met het nemen van een investeringsbesluit volgend jaar voor de realisatie van de zgn. middenzaal ziet SPM een wens in vervulling gaan, een geschikt podium te creëren voor de uitvoeringen van onze traditionele verenigingen.
 5. dat bij het vaststellen van de nieuwe woonprogrammering levensloopbestendige woningen en woningen voor starters en studentenhuisvesting de speerpunten zullen zijn naast betaalbaarheid
 6. een pleidooi voor het Ouderenbeleid.

Veel zaken zijn onderdeel binnen het sociaal domein, maar ook van spelen wonen, veiligheid, armoede en gezondheid een belangrijke rol hierin. Iedere wethouder heeft vanuit zijn of haar portefeuille te maken met ouderenbeleid. Voor de burgers is de integrale aanpak vaak niet te volgen of te herkennen.

In de communicatie met onze inwoners zou krachtiger voor het voetlicht moeten worden gebracht wat we doen als gemeente (gezamenlijk) op gebied van ouderenbeleid en wat hierbij de speerpunten zijn of prioriteiten m.b.t. het ouderenbeleid.

Verantwoording fractieondersteuning 2018

De ‘verordening geldelijke voorzieningen gemeente Maastricht 2017’ schrijft voor dat de raadsfractie middels een verslag verantwoording aflegt over de besteding van de door de gemeente aan de stichting Fractie Seniorenpartij Maastricht ter beschikking gestelde middelen en de resterende bedragen die toegevoegd of onttrokken worden aan de reserve in 2018. De fractie heeft het verslag aan de raad overlegd.

Samenstelling stichtingsbestuur:

John Steijns         – voorzitter

Jos Boelen            – secretaris

Henny Willems – penningmeester

Imgriet Habets – bestuurslid

Halil Mermi         – bestuurslid

Deloitte Accountants B.V. heeeft in opdracht van de gemeente de verantwoording van de fractieondersteuning 2018 beoordeeld en d.d. 15 november 2019 een beoordelingsverklaring afgegeven. Op grond van die beoordeling is niets gebleken op basis waarvan zou moeten worden geconcludeerd dat de financiële verantwoording van de fractie geen getrouw beeld geeft van de grootte van reserve fractieondersteuning per 31 december 2018 en van het exploitatieresultaat 2018. Tevens is niets gebleken op basis waarvan zou moeten worden geconcludeerd dat niet is voldaan aan de bepalingen die in de ‘verordening geldelijke voorzieningen Maastricht 2017’ zijn opgenomen.

Exploitatie overzicht 2018

Inkomsten:

Vast bedrag per fractie                                                      6.537

Variabele bijdrage op basis van

het aantal fractieleden                                                      12.212

Subtotaal                              18.749

Overige baten                           20

 

Totaal                                     18.769

Uitgaven:

Lasten                                                                        11.940

Exploitatie overschot                                                       6.829

 

 

Opbouw reserve:

Stand reserve per 1 januari 2018           10.000

Bij; exploitatie overschot 2018                                   6.829

Stand van de reserve per 31 dec.2018                  16.829

 

Conform het raadsbesluit 161-2019 d.d. 17-12-2019 bedraagt het terug te storten bedrag naar de gemeente overeenkomstig artikel 12 van de verordening € 6.829,00.

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken