skip to Main Content

Jaarverslag 2020: corona, digitaal vergaderen en een enorme bezuinigingsoperatie

Jaarverslag 2020: Corona, Digitaal Vergaderen En Een Enorme Bezuinigingsoperatie
Het jaar 2020 is een bijzonder jaar geweest, niet in de laatste plaats voor de Senioren Partij Maastricht. Geplande buurtbezoeken moesten als gevolg van de coronacrisis worden uitgesteld. Ook een aantal andere bijeenkomsten – waaronder de gebruikelijke ledenraadplegingen – konden door de beperkingen geen doorgang vinden. In politiek opzicht is het echter een allesbehalve rustig jaar geweest. De enorme bezuinigingsoperatie waarvoor de gemeente Maastricht zich gesteld zag, heeft ook de fractie van de Senioren Partij Maastricht veel extra werk opgeleverd. Onderstaand het integrale jaarverslag over 2020, dat fractievoorzitter John Steijns vlak voor de jaarwisseling heeft afgerond.

Algemeen

2020 was een bewogen jaar voor de fractie van de Senioren Partij Maastricht. Op 20 januari bereikte de fractie het bericht van het plotseling overlijden van ons burgerlid Mat Courbois. Met het toetreden van Ria Makatita-Hendrix als burgerlid kon de ontstane vacature binnen de fractie worden ingevuld. Als gevolg van de corona-problematiek moest worden overgegaan naar digitaal vergaderen. Gedurende het jaar heeft vooral een enorme bezuinigingsopgave alle aandacht opgeëist.

Groot was de verrassing dat onze Halil Mermi werd opgenomen in de Orde van Oranje-Nassau. Na de intelligente lockdown kreeg onze benjamin het lintje uitgereikt door burgemeester Annemarie Penn- te Strake.

Communicatie

Op 19 januari 2019 heeft de fractie haar eigen online nieuwskanaal geïntroduceerd. Deze zogeheten ‘newsroom’ (nieuwskamer) wordt ingezet om leden en burgers van Maastricht, maar ook organisaties, te informeren over het werk en de standpunten van de fractie. Daarnaast heeft een aantal leden – Ludo Wijnands, José Matheij, Jan Erckens, Ad Frijns en Ronald van Dooren – gebruikgemaakt van de mogelijkheid voor het plaatsen van een opiniestuk. In totaal werden in het afgelopen jaar ruim 150 artikelen gepubliceerd.

Communicatie zowel vooraf maar ook achteraf is zeker bepalend voor de positie die zowel fractie alsook de partij inneemt. Tot tevredenheid kunnen we vaststellen dat SPM meer dan 1.000 vaste volgers op Facebook heeft. De lokale media (De Limburger, RTV Maastricht en 1Limburg) maken regelmatig gebruik van de items die in onze nieuwskamer worden gepubliceerd. Uiteraard worden zij ook geïnformeerd middels persberichten en de publicaties in de gemeentelijke dagmail. Daarnaast werd het afgelopen jaar gebruikgemaakt van het City Magazine. De doorontwikkeling van de communicatie met de leden en de kiezers blijft echter een aandachtspunt zowel voor fractie alsook het partijbestuur.

Gerichte buurtbezoeken waarbij in gesprek wordt gegaan met buurtnetwerken, gebruikers van gemeenschapshuizen, verenigingen, ondernemers, maar vooraal burgers, is het nieuwe speerpunt naast het newsroom-kanaal, dit vanuit de overtuiging ‘geen beter contact dan persoonlijk contact’. Als gevolg van de coronaproblematiek is dit jaar alleen De Heeg door de fractie en een bestuursdelegatie bezocht. De werkgroep buurtbezoeken is wel al gestart met de voorbereidingen voor het bezoeken van de wijken Nazareth en Brusselsepoort/Caberg/Malpertuis.

Kortom: samenwerken in een positieve sfeer met het gezamenlijke doel: een goed functionerende SPM fractie, mede dankzij de ondersteuning van Margot Partouns-Sondeijker als fractiesecretaresse. Het bestuur zal zich inzetten om de fractie een eigen gezicht te geven met als gezamenlijk doel de verbinding tussen fractie en bestuur/de leden maar ook de burger te garanderen. Hierbij zijn voor de fractie het partijmanifest en het coalitieakkoord de basis voor het debat met het partijbestuur en de leden.

Jubileumboekje

Onder de titel ‘SPM 40 jaar jong’ heeft het partijbestuur op 1 mei van het afgelopen jaar het jubileumboekje gepresenteerd. Met vereende krachten – partijbestuur en fractie- is het drukwerk bij de leden bezorgd. De kreet ‘Boe blijf dat beukske noe’ werd daarmee de wereld uitgeholpen en uit een groot aantal reacties is gebleken dat het boekje met veel belangstelling is gelezen.

De fractie als klankbord

Met de regelmaat van de klok wordt de fractie door wijkbewoners, ondernemers, organisaties, verenigingen benaderd met problemen, klachten die niet worden opgepakt, wensen en of voorstellen. Een aantal onderwerpen die het afgelopen jaar zijn aangekaart/opgepakt:

Sociaal Domein

Het KPMG rapport ‘Analyse op de bedrijfsvoering en maatregelen voor het Sociaal Domein’ heeft zonder zijn stempel gedrukt het afgelopen jaar. Hierbij was de centrale vraag: wat is de oorzaak zowel financieel alsook organisatorisch van het oplopend tekort bij de jeugdzorg en de WMO? Van meet af aan heeft de fractie als uitgangspunt genomen dat de bedrijfsvoering moet worden verbeterd, de kosten onder controle moeten worden gebracht.

Op basis van de stelling in ons Stadsmanifest ‘Maastricht is en blijft een sociale stad’ heeft de fractie het standpunt ingenomen dat de noodzakelijke bezuinigingen niet alleen binnen het Sociaal Domein gezocht mochten worden. De motie met betrekking tot de wachtlijsten-problematiek binnen de WMO met als doel meer inzicht te verkrijgen van alle primaire werkprocessen werd unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

Met het vaststellen van het aanvalsplan armoede en schuldhulpverlening ‘De knoop ontwarren’ heeft onze wethouder Jim Janssen invulling gegeven aan een van de speerpunten vanuit ons Stadsmanifest. Het beleidsuitgangspunt richt zich op het versterken van de preventie, het zelfredzaam maken van mensen die in armoede leven, maar vooral het investeren in slimmere en innovatieve oplossingen voor mensen die in schulden zitten en het voorkomen van financiële problemen.

De fractie stelt alles in het werk om ouderenmishandeling structureel op de politieke agenda te krijgen. Het aantal ouderen neemt de komende jaren verder toe en door het langer thuis blijven wonen van deze doelgroep woont een steeds grotere groep ouderen alleen. Sinds de coronacrisis staan deze alleenwonende ouderen nog minder in contact met familieleden, mantelzorgers en professionele hulpverleners. Hierdoor is minder zicht op signalen van ouderenmishandeling. Het is en blijft een punt van aandacht.

Cultuur

Maastricht kent als stad een rijkgeschakeerd cultuuraanbod dat wordt gedragen door zowel amateurs als professionals. Hierdoor is cultuur in onze stad een van de bouwstenen van duurzame ontwikkeling op economisch en sociaal niveau. Cultuurbeoefening verbindt en heeft educatieve waarde, haalt mensen uit een isolement en speelt een belangrijke rol van betekenis als vestigingsfactor voor nieuwe bedrijven en bewoners.

Vanzelfsprekend heeft de fractie zich dan ook hard gemaakt voor het treffen van maatregelen als gevolg van de coronapandemie voor deze specifieke sector in het algemeen en voor de amateurkunst (gezelschappen) in het bijzonder.

Sport

Zoals aangegeven in de begroting 2019 staat het versterken van een bredere maatschappelijke rol voor sportverenigingen centraal als beoogde prestatie. Met succes heeft de fractie gepleit voor het afsluiten van een lokaal sportakkoord. Tot tevredenheid heeft de fractie vernomen dat het aantal mensen dat sport en beweegt toeneemt. Maar de groeiende groep senioren blijft echter achter. Het is dan ook voor de fractie aanleiding om een goed beeld te krijgen van het sporten en door en het aanbod voor ouderen het komend jaar.

Economie

Naast de winkelleegstand in de binnenstad heeft de fractie ook de ontwikkeling en met betrekking tot buurtwinkelcentra aangekaart. In De Heeg heeft dit eraan bijgedragen dat in overleg met omwonenden en belanghebbende partners een integraal wijkplan wordt ontwikkeld. Maar ook de ontwikkelingen in de wijken Malpertuis, Pottenberg en Amby blijft de fractie kritisch op de voet volgen.

Stadsontwikkeling

Uiteraard zijn ook een aantal belangrijke onderwerpen met betrekking tot stadsontwikkeling de revue gepasseerd. De verdere ontwikkeling van het ENCI-terrein lijkt tot stilstand te zijn gekomen nu de bestuursleden van de Stichting Ontwikkelings Maatschappij ENCI-gebied (SOME) eind december te kennen hebben gegeven hun bestuurstaken neer te leggen. Uiteraard zal de fractie op korte van het college de consequenties van deze jongste ontwikkeling willen weten. Het bestemmingsplan voor de Algemene Begraafplaats aan de Tongerseweg kon worden vastgesteld.

Met het raadsbesluit haalbaarheidsstudie Sappi Zuid-West is een start gemaakt met de herontwikkeling van een (deel) van het Sappi-terrein. De fractie is van mening dat de herontwikkeling een bijdrage kan/moet leveren de binnenstad te vergroten. Een schakel tussen binnenstad en het frontenpark en waarbij kansen zich aandienen voor het Bassin zich te ontwikkelen als nieuwe parel voor Maastricht.

Pre-begroting

Tijdens de voorbereiding op de pre-begroting heeft de fractie haar oor te luister gelegd bij het partijbestuur. Daarnaast hebben signalen van leden en organisaties binnen Maastricht een belangrijke rol gespeeld voor onze standpunten. Samen met de coalitiepartners had de fractie grote moeite met het groot aantal zogenoemde p.m.-posten. Dit waren voorstellen van het college waar geen bedrag bij was vermeld. Terecht is dit aanleiding geweest om het college op te roepen een uiterste inspanning te leveren om bij de begroting deze voorstellen te voorzien van bedragen.

Tevens zijn de zorgen gedeeld over het oplopen van de kosten bij gemeenschappelijke regelingen, met name de GGD en de Veiligheidsregio. Daarnaast werd het College opgedragen in aanloop naar de begrotingsbehandeling binnen het sociaal domein te zoeken naar aanscherpingen.

Middels een motie van de coalitiefracties werden door het college voorgestelde bezuinigingsmaatregelen geschrapt:

  • Verhogen termijn individuele inkomenstoeslag
  • Verlagen bedrag individuele inkomenstoeslag
  • Verlagen inkomensgrens kwijtschelding gemeentelijke belastingen
  • De buitensporttarieven van sportvelden, kleedlokalen en clubhuizen naar landelijke gemiddelde kostendekkendheid
  • Het stoppen van reserveren structurele middelen tbv stimuleren circulaire economie
  • Het stopen van de subsidie voor Musica Sacra, Intro in Situ, Jazz Maastricht en viewmaster
  • Het voorstel om € 300.000,- te bezuinigen op de subsidie voor RTV Maastricht niet door te voeren maar structureel een bedrag van € 100.000,- in mindering te brengen op de huidige gemeentelijke subsidiebijdrage.

Begroting 2021

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de fractie zich gericht op een aantal thema’s. De keuze is gemaakt omdat bij de pre-begroting al een duidelijke koers was uitgezet.

Binnenstad

De fractie heeft haar zorgen over de toekomst van de binnenstad uitgesproken. De huidige coronaproblematiek heeft zonder meer de noodzaak duidelijk gemaakt dat de positie van de binnenstad gericht op de toekomst alle aandacht verdient.

De winkelleegstand is zonder meer zorgelijk (12 procent). Naast gebrek aan opvolging en de (hoge)huurproblematiek heeft Maastricht ook te maken met overbewinkeling. Retail concepten zijn volop aan het veranderen mede als gevolg van het sterk veranderd consumentengedrag. De horeca staat onder druk en de vraag of de huidige infrastructuur van de binnenstad toekomst bestendig is, is zeer zeker hierbij een punt van aandacht.

De vraag is dan ook op z’n plaats welke inspanningen nodig zijn om de positie van Maastricht als koopstad in stand te houden mede in relatie tot de werkgelegenheid. Daarnaast is het in stand houden van de leefbaarheid een punt van aandacht.

Woonprogrammering

In het eerste kwartaal van 2021 is de woonprogrammering voorzien. De fractie is van mening dat mensen zich thuis moeten voelen in hun eigen buurt en waar mogelijk zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Het zal dan ook niet vreemd klinken dat SPM zal pleiten de achterstand op gebied van levensloopbestendige woningen in te lopen en hierover niet alleen met de wooncorporaties afspraken te maken maar daar waar mogelijk ook met particulieren en projectontwikkelaars om het aantal levensloopbestendige betaalbare woningen te vergroten. Uiteraard geldt dit ook voor starters op de woningmarkt.

Zoals de herontwikkeling heeft plaatsgevonden met betrekking tot het woonzorgcomplex Sint Gerlachus is voor wat betreft de fractie eens maar nooit meer! De fractie is ervan overtuigd dat betaalbare levensloopbestendige woningen de doorstroming zal bevorderen. Met name jonge starters komt dit ten goede.

Dat Maastricht behoort tot de gemeenten die aanspraak maken op het volkshuisvestingsfonds voor investeringen in leefbaarheid en verduurzaming – zoals de minister eind november aan de Tweede Kamer heeft gemeld – ervaart de fractie als een bevestiging. Maar ook andere concepten zoals ‘mixed people-concept’ zouden wat ons betreft in de nieuwe woonprogrammering moeten gaan landen.

Wij zijn van mening dat daar waar mogelijk middelen vanuit de rijksoverheid moeten worden aangesproken ten behoeve van het wonen voor iedereen.

Armoedebeleid

Armoede staat bij de Senioren Partij Maastricht hoog op de agenda. De fractie is van mening – zoals ook gesteld in het Stadsmanifest – dat binnen het armoede beleid de nadruk moet liggen op het versterken van de preventie en indien mogelijk het zelfredzamer maken van mensen die in armoede leven. Daarnaast het blijven investeren in slimmere en innovatieve oplossingen.

Wij waren dan ook volop tevreden dat in het aanvalsplan armoede gebaseerd is op deze aanpak.. Het standpunt van het college de sociale uitsluiting een halt toe te roepen, net als kansongelijkheid onder kinderen, spreekt ons bijzonder aan.

De ambitie van het college om de armoede in de stad de komende jaren aanzienlijk terug te dringen delen wij van harte en geeft ons het vertrouwen dat dit vervolgens in de uitvoering tot goede resultaten zal gaan leiden. Voor de wijkservicepunten is in de uitvoering een belangrijke weggelegd.

Sport en cultuur

Het college vindt de fractie aan zijn zijde voor het nemen van een besluit met betrekking tot de zelfstandige huisvesting van de philharmonie zuidnederland. Nieuwe huisvesting betekend dat deze belangrijke partner binnen de cultuursector behouden blijft voor Maastricht. Maar het betekend ook dat nu daadwerkelijk gedacht kan worden aan de realisering van de middenzaal in het Theater aan het Vrijthof. Een zaal die de behoefte aan een groot podium voor de uitvoeringen van onze Maastrichtse zang- en muziekverenigingen kan en zal invullen.

De nota sport- en bewegingscultuur 2020-2025 wordt in de begroting aangekondigd en staat geboekt als raadsbevoegdheid. De doelstelling de sport- en bewegingscultuur te verbeteren onderschrijft de fractie. Bewegen en sporten laten samenvloeien met de beleidsterreinen gezondheid, onderwijs en sociale participatie zal het draagvlak ten goede komen.

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken