skip to Main Content

Eerste reactie Seniorenpartij op Kadernota 2019: ‘positief verhaal’

Eerste Reactie Seniorenpartij Op Kadernota 2019: ‘positief Verhaal’

De fractie van de SPM heeft met tevredenheid kennisgenomen van de zogeheten Kaderbrief 2019, het jaarlijkse stuk waarin het college van B en W het financiële kader schetst met het oog op de begroting en het te voeren beleid. ,,Een positief verhaal met kansen en opgaven, maar ook een verhaal waar uit af te leiden valt dat de gemeentelijke financiën onder controle zijn”, aldus fractievoorzitter John Steijns in een eerste reactie op de notitie.

Geen verhoging OZB

De SPM is blij met de mededeling van het college dat wordt gestreefd naar een sluitende begroting zonder dat de burger daarvoor hoeft te bloeden, door bijvoorbeeld een verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB). ,,Daarnaast kan worden vastgesteld dat een aantal speerpunten van de Seniorenpartij in de Kaderbrief zijn opgenomen”, aldus Steijns. ,,De autonome ontwikkelingen – zaken met financiële gevolgen die zich voordoen en waar de gemeente geen directe invloed op kan uitoefenen of zaken met betrekking tot eerdere besluiten van de gemeenteraad – zijn helder in beeld gebracht.

Gezamenlijke regelingen duurder

Zoals verwacht zijn er ook een aantal zaken die de Seniorenpartij zorgen baren. Zo gaan een aantal Gemeenschappelijke Regelingen waar Maastricht zich aan verbonden heeft – bijvoorbeeld de GGD/Veilig Thuis, de Veiligheidsregio, Omnibuzz (vervoer op maat) meer kosten. Steijns: ,,Daar staat echter tegenover dat de storting in de voorziening wachtgelden en pensioenen voor oud-politieke ambtsdragers (burgemeesters en wethouders) voor de gemeente Maastricht veel lager zal zijn dan oorspronkelijk geraamd. Dat is dus een meevaller!

Burgerbegroting

Het college lijkt serieus werk te willen gaan maken van burgerparticipatie, inclusief een burgerbegroting. Het betekent rechtstreekse medezeggenschap over onderwerpen die de leefomgeving van de Maastrichtse burger raken.

Geld voor Middenzaal

In het meerjareninvesteringsplan is onder andere de Middenzaal voor cultuuruitvoeringen opgenomen, Een fantastische ontwikkeling vindt Steijns. ,,De lang gekoesterde wens voor een podia voor uitvoeringen van de Maastrichtse traditionele verenigingen staat hiermee op de kaart. Daarnaast kan met tevredenheid worden vastgesteld dat de huisvesting voor zowel primair, voorgezet en speciaal onderwijs volop de aandacht heeft evenals de binnensportaccommodaties.”

 

Back To Top
×Close search
Zoeken