skip to Main Content

John Steijns: Senioren Partij Maastricht ontkomt de komende tijd niet aan pijnlijke keuzes

John Steijns: Senioren Partij Maastricht Ontkomt De Komende Tijd Niet Aan Pijnlijke Keuzes

De bezuinigingsoperatie waarmee de Maastrichtse gemeenteraad te maken krijgt als gevolg van een schrikbarend tekort binnen het sociaal domein (onder andere WMO, jeugdzorg en Participatiewet, waarbij ernaar gestreefd wordt zoveel mogelijk mensen met een beperking aan het werk te helpen) wordt ook voor de fractie van de Senioren Partij Maastricht een hele kluif. Dat zegt fractievoorzitter John Steijns naar aanleiding van een inventarisatie van de bovenwettelijke gemeentelijke uitgaven, die het college van burgemeester en wethouders deze week aan de raad heeft aangeboden.

Keuzes onontkoombaar

Het gaat om zaken die de gemeente op dit moment bekostigt, ook al is ze daartoe wettelijk gezien niet verplicht. Het betreft onder meer subsidies voor organisaties en instellingen en het ondersteunen van activiteiten die het leven voor de burgers in Maastricht weliswaar aangenaam maken, maar die wel fors inhakken op de begroting. Als er dan keuzes moeten worden gemaakt – wat op dit ogenblik onontkoombaar is – dan gaat dat helaas ten koste van wat ze vroeger ‘leuke dingen voor de mensen zouden noemen’.

Elke bezuiniging doet pijn

Het neemt niet weg dat een stevige bezuinigingsronde zo zorgvuldig mogelijk dient te verlopen, aldus de SPM-fractievoorzitter. ,,Als fractie zijn we ons ervan bewust dat elke mogelijke bezuinigingspost pijn zal doen. Keuzes maken is voor ons als lokale politici geen gemakkelijke taak, omdat we uit ervaring weten wat de praktische gevolgen kunnen zijn en hoe hard die binnen een gemeenschap aankomen. Desondanks is een zorgvuldige afweging noodzakelijk. Om de pijn zo eerlijk mogelijk te verdelen rest ons eigenlijk geen andere keuze dan de hele begroting post voor post af te pellen met als doel dat de gemeentelijke inkomsten en uitgaven weer in evenwicht te brengen, op basis van een zo’n breed mogelijk draagvlak. Daarna ontstaat er als het goed is vanzelf weer enige ruimte, maar dat het hier en daar gaat wringen, staat ook voor ons wel vast. Ik hoop van harte dat de burgers van Maastricht begrijpen dat het ook ons niet in de koude kleren gaat zitten, maar dat we helaas geen andere keuze hebben.”

Bezuinigingsproces reeds opgestart

Het ontstane gat liegt er dan ook niet om. Bij de behandeling van de gemeentebegroting 2020 – in november vorig jaar – dat de tering naar de nering moeten worden gezet voor ten minste 10,5 miljoen en mogelijk meer. Middels een amendement dat is ingediend door SPM, GroenLinks de SP en inmiddels te steun heeft gekregen van de raad, heeft het college de opdracht gekregen niet langer te wachten en het bezuinigingsproces alvast op te starten. De bedoeling is dat uiterlijk bij de behandeling van de Kaderbrief 2020 – dus nog voor de vakantie – de bezuinigingsvoorstellen ter besluitvorming worden voorgelegd.

Zorgvuldig aangepakt

De SPM is tevreden over de zorgvuldige manier waarop het college van burgemeester en wethouders de onontkoombare uitdaging om te bezuinigen heeft opgepakt, aldus John Steijns. ,,Voor het college is het ook verre van gemakkelijk, ook al gaat het om taken die wettelijk niet verplicht zijn. De kosten voor deze taken – in totaal praten we over zo’n 68 miljoen euro – zijn binnen deze inventarisatie per beleidsveld uitgewerkt.”

Zekere voor het onzekere

In opdracht van de gemeenteraad heeft het college ook een mogelijk bezuinigingsscenario opgesteld van circa 17 miljoen. ,,Ook deze verkenning is per beleidsveld uitgewerkt, niet meer, maar ook niet minder. Een simpele rekensom leert dat het bedrag precies een kwart is van het bovenwettelijke deel van de gemeentelijke begroting. We gaan er voorzichtig vanuit dat we niet zover hoeven te gaan, maar we nemen het zekere voor het onzekere, zodat we zeker weten dat we niet opnieuw voor verrassingen komen te staan.”

Eigen uitgangspunten leidend

De fractie van SPM zal zich de komende weken buigen over de financiële uitwerking van het college. ,,We gaan de beleidsvelden een voor een bespreken op basis van het Stadsmanifest 2018-2022 van SPM, zeg maar het verkiezingsprogramma van onze partij”, aldus fractie voorzitter John Steijns. ,,Als fractie zijn wij gehouden ons zoveel mogelijk te houden aan onze uitgangspunten. We zullen alles in het werk stellen om te doen wat we de kiezer hebben beloofd, jammer genoeg kunnen wij als partij ook geen ijzer met handen breken. Ik ben ervan overtuigd dat onze kiezers dat zullen begrijpen.”

 

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken