skip to Main Content

SPM en andere coalitiefracties voorzichtig optimistisch over hun ‘herstelpakket’

SPM En Andere Coalitiefracties Voorzichtig Optimistisch Over Hun ‘herstelpakket’

Dat het op een groot aantal punten gaat knellen staat wel vast, maar toch zijn er mogelijkheden te over om Maastricht – en de talrijke organisaties die in de stad actief zijn – relatief pijnloos door de financiële crisis te loodsen. Die optimistische conclusie trekt SPM-fractievoorzitter John Steijns na het minutieus tegen het licht houden van alle bezuinigingsvoorstellen die het Maastrichtse college van B en W in juni heeft gepresenteerd.

Ruim 25 miljoen tekort

Maastricht staat voor de zware opgave om met ingang van 2021 flink te gaan bezuinigingen. Het tekort op de gemeentebegroting loopt de komende jaren op tot (ruim) 25 miljoen euro, waarvan 10 miljoen euro betrekking heeft op de groeiende uitgaven in het sociaal domein. Het college stelde eerder al vast dat daar andere tegenvallers (bijvoorbeeld tegenvallende inkomsten uit de algemene uitkering) en de kosten en misgelopen inkomsten van de coronacrisis nog bij komen.

Budgetplafonds Jeugdzorg en WMO

Door het instellen van budgetplafonds binnen de Jeugdzorg en de WMO worden de tekorten structureel teruggedrongen en de uitgaven begrensd. Extra bezuinigingen en een verhoging van 2 procent van de lokale lasten (9 euro per huishouden bij een gemiddelde WOZ-waarde van 225.000 euro) moeten Maastricht op termijn weer een positief financieel saldo bieden.

Duidelijkheid over PM-posten

Maar door iets verder te kijken dan alleen Maastricht en vooral ook door zuinigheid te betrachten bij lopende projecten, is het mogelijk om de pijn die de voorgenomen bezuinigingen veroorzaken iets te verlichten, vindt de SPM. Fractievoorzitter John Steijns: ,,In de pre-begroting staan nogal wat PM-posten, kostenposten waarvan de hoogte op dit moment door allerlei factoren wat lastig kan worden ingeschat. Samen met de andere leden van de coalitie (het CDA, D66, GroenLinks en de VVD, red.) roept de Senioren Partij Maastricht het college op daar nog eens goed naar te kijken. Het kan bijna niet anders dan dat daar op zijn minst een paar ton op valt te bezuinigingen.”

Gemeenschappelijke regelingen

Een kritische blik is wat de Senioren Partij Maastricht betreft ook van harte welkom als het gaat om de gemeenschappelijke regelingen waaraan Maastricht deelneemt, samen met een aantal andere gemeenten in Zuid-Limburg. Te denken valt daarbij aan de GGD en de BsGW, de bovengemeentelijke instantie die de onder meer de inning van de gemeentelijke belastingen en de belastingen voor de Waterschappen regelt. ,,Gemeenschappelijke regelingen zijn per slot van rekening bedoeld om afzonderlijke gemeenten allerlei sores uit handen te nemen. Kostenbeheersing is daarbij op zijn plaats. Dat houdt onder meer dat we terughoudend moeten omgaan met de ontwikkeling van nieuwe projecten, zoals nieuwe kantoorruimtes, maar ook met het opbouwen van reserves. Om het maar eens populair te zeggen: Maastricht moet niet een soort flappentap willen zijn voor clubs die autonoom functioneren. Je kunt bijvoorbeeld wel zeggen dat BsGW te klein behuisd is en er dringend behoefte is aan nieuwbouw, maar op dit moment is er eenvoudigweg even geen ruimte voor luxe. De tering naar de nering zetten, heet zoiets geloof ik.”

Indicaties alleen nog voor bepaalde tijd

Een andere ‘pot’ waar wellicht bezuinigingen kunnen worden binnengehaald is de regelgeving bij bijvoorbeeld Vervoer op Maat en het ter beschikking stellen van huishoudelijke hulp. John Steijns: in principe niet door te korten, maar wel door indicaties nog eens goed tegen het licht te houden. Als iemand een beroep doet op dergelijke regelingen, zou dat in principe van tijdelijke aard moeten zijn. Begrijp me niet verkeerd: als Senioren Partij Maastricht gunnen we iedereen dat hij of zij honderd jaar wordt, maar dat hoeft niet automatisch te betekenen dat voorzieningen in stand blijven zonder dat daar een absolute noodzaak voor is. Dus wat ons betreft geen indicatie voor onbepaalde tijd meer, al blijven we van mening dat iedereen die absoluut hulp nodig heeft, die ook moet blijven krijgen.”

Tarieven sportorganisaties

Samen met de andere coalitiepartijen verzoekt de Senioren Partij Maastricht het college om behoedzaam om te gaan met een eventuele verhoging van de tarieven van buitensporttarieven van sportvelden, maar ook kleedlokalen en clubhuizen. Steijns: als ze meer moeten gaan betalen, kan dat voor een aantal clubs en verenigingen een serieus probleem worden. Mochten ze omvallen doordat ze de lasten niet meer kunnen betalen, loopt de gemeente het risico op kapitaalvernietiging. De financiering en andere vaste kosten lopen immers gewoon door over een lange periode.”

Even geen ‘klimaatneutrale stad’

Een maatregel die de Senioren Partij Maastricht (maar ook de andere coalitiefracties veel pijn doet) is het verzoek aan het college om te stoppen met het structureel reserveren van middelen om op de lange duur de circulaire economie te stimuleren. John Steijns: Als Senioren Partij Maastricht omarmen wij volledig de gedachte om over een aantal jaren een ‘klimaatneutrale’ stad te zijn. Maar in het licht van de bezuinigingsoperatie waar we voorstaan kun je je afvragen of die ambitie a in 2030 vorm moet krijgen, of dat het toch beter is om er een paar jaar mee te wachten tot de begroting weer op orde is. Als we er op dit moment even mee stoppen, dan kunnen we de ambitie moeiteloos weer oppakken als er weer wat ruimte ontstaat doordat er betere tijdens aanbreken, wat hopelijk vanaf 2024 weer het geval zal zijn. Niet opgeven, maar temporiseren is in dezen wat ons betreft het toverwoord. Datzelfde geldt eigenlijk voor de impulsen die Maastricht wil blijven geven aan de creatieve maakindustrie. Ook daarvan zeggen wij: niet stoppen, maar verminderen. Grote bedragen levert het niet op – misschien 25.000 euro – maar alle kleine beetjes helpen.”

Handen af van Musica Sacra, Intro in Situ en Jazz Maastricht

Culturele initiatieven als Musica Sacra, Intro in Situ, Jazz Maastricht en Viewmaster-projects (videoprojectkunst) blijven wat de Senioren Partij Maastricht (en de andere fracties in de coalitie) de volle ondersteuning krijgen. ,,In tegenstelling tot het college kiezen wij ervoor ze in de lucht te houden. Waarom? Omdat ze allemaal op de een of andere manier van betekenis zijn voor Maastricht en de uitstraling van de stad, ook als het gaat om werkgelegenheid.

Minder bezuinigingen op RTV Maastricht

Een veelbesproken maatregel betreft het voornemen van het college van B en W om 300.000 euro te bezuinigen op RTV Maastricht. Steijns: ,,Wij stellen voor de bezuiniging, die indirect ook talloze Maastrichtenaren treft, niet door te voeren, maar structureel een bedrag van 100.000 euro in mindering te brengen op de huidige gemeentelijke subsidiebijdrage aan RTV Maastricht. Wij verzoeken het college voorts deze maatregel met het oog op de impact die de coronacrisis heeft pas in 2022 in te laten gaan.”

Maatwerk voor Bureau Europa na inspraak

Volledig stoppen met het subsidiëren van Bureau Europa is wat de Senioren Partij Maastricht (en de andere coalitiefracties) betreft evenmin aan de orde. Het college wil op dit initiatief ruim 163.000 euro bezuinigen. Wij stellen voor om het qua bezuiniging te laten bij een structureel bedrag van 100.000 euro en ook deze bezuiniging pas in 2022 in te laten gaan. De nieuwe directeur van Bureau Europa heeft tijdens de inspraakrondes aangegeven dat hij toekomt met een gemeentelijke subsidie van 60.000 euro. Een dergelijke flexibiliteit willen wij belonen: als SPM zijn wij van mening dat je altijd moet luisteren naar de mensen. Gelukkig zijn onze collega’s binnen de coalitie het daarmee eens.”

Centre Céramique moet het even met minder doen

De SPM is verder van mening dat de bezuiniging die het college voorstelt op tentoonstellingen/lezingen/kleine expo’s binnen Centre Céramique en het Natuurhistorisch Museum Maastricht wat aan de lage kant is. ,,Samen met onze collega’s is flink gewikt en gewogen, maar uiteindelijk kiezen we ervoor om het college te adviseren geen 20.000 euro te bezuinigen, maar een structureel bedrag van 100.000 in mindering te brengen. Geen leuke maatregel, maar liever hier wat af, dan al te rigide bezuinigen in het sociaal domein.”

Ook politieke fracties leveren in

Ook de politieke partijen in de Maastrichtse gemeenteraad ontkomen er wat de coalitiepartijen betreft niet helemaal zonder kleerscheuren vanaf. Zo wordt in het voorstel van de vijf coalitiepartijen het vaste deel van de jaarlijkse fractiebudgetten verlaagd met 1500 euro per fractie en worden de budgetten daarnaast de komende twee jaar niet geïndexeerd.

Seniorenpartij: zware klus, maar desondanks tevreden

Volgens Steijns worden de begrotingsbehandelingen een spannende aangelegenheid, maar kan met het nemen van de juiste beslissingen voorkomen worden dat Maastricht de komende jaren echt in de problemen komt. ,,Het is een zware klus geweest, maar ik ben vooralsnog tevreden over het resultaat. We mogen morgen ongetwijfeld een stortregen aan moties en amendementen verwachten, maar als iedereen bereid is om een beetje water bij de wijn te doen en elkaar niet al te veel nodeloos in de haren vliegt, dan kunnen we een heel eind komen. Wij zien dit dan ook als een herstelpakket.”

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken