skip to Main Content

John Steijns: wethouder handelde zorgvuldig en bedachtzaam

John Steijns: Wethouder Handelde Zorgvuldig En Bedachtzaam

De al maanden slepende onrust binnen het Maastrichtse gemeentelijk apparaat – ook wel aangeduid als ‘de spionageaffaire’ – hoeft wat de Senioren Partij Maastricht betreft geen verdere gevolgen te hebben voor betrokken bestuurders en ambtenaren. Wel dringt de partij aan op een snelle normalisatie van de interne verhoudingen binnen de gemeente Maastricht.

Dat zegt fractievoorzitter John Steijns van de Senioren Partij Maastricht vooruitlopend op de tweede termijn van het ingelaste raadsdebat over de kwestie. Die vergadering werd de afgelopen nacht geschorst om vanavond vanaf 19 uur te worden voortgezet.

Tevreden

De Seniorenpartij is tevreden met het antwoord van wethouder Jim Janssen, die namens de SPM in het college zit. Janssen – onder meer verantwoordelijk voor de portefeuille P&O – stelde dat het college in de hele affaire bedachtzaam heeft gehandeld en dat het beeld dat is ontstaan naar aanleiding van berichtgeving in de media geen recht doet aan de werkelijkheid.

Janssen liet doorschemeren zelf ook niet gelukkig te zijn met de gang van zaken. Tegelijkertijd stelde hij dat het de taak is van een bestuurder om af en toe stil te staan bij de vraag of bepaalde gedragingen van ambtenaren arbeidsrechtelijke gevolgen moeten hebben.

Complex dossier

Volgens de Senioren Partij Maastricht bevestigt de reactie van de wethouder in eerste termijn de zienswijze van de partij. ,,Bovendien heeft hij inzicht gegeven in de complexiteit van dit dossier. Wij hebben waardering voor de wijze waarop hij dat gedaan heeft”, aldus fractievoorzitter Steijns. ,,Het is belangrijk dat we vanaf nu voortvarend gaan werken aan het herstel van de relatie met vakbonden en de OR. Wij hebben begrepen dat de wethouder deze inspanningsverplichting inmiddels al heeft opgepakt.”

De SPM kenschetste de affaire – die ook landelijke media-aandacht heeft gehad – eerder al als ‘een ontwikkeling die niet goed is voor het imago van de stad, slecht voor zowel het stadsbestuur alsook de totale ambtelijke organisatie’. ,,Wij betreuren het dat de onrust die is ontstaan heeft geleid tot verstoorde verhoudingen.”

Zorgvuldigheid

De Seniorenpartij is verder blij met de toezegging dat deze affaire voor het college aanleiding is om de gemeentelijke regelgeving – zowel op het gebied van integriteit als de mandatering (wie mag op welk moment in actie komen) – onder de loep te nemen en te actualiseren. ,,Zorgvuldigheid moet iedere vorm van negatieve belevingssfeer in de toekomst voorkomen. Samen – en met ‘samen’ bedoel ik college, raad én vakbonden- moeten we ervoor waken dat er opnieuw een gevoel ontstaat waarbij gelijkwaardigheid en wederzijds respect onder spanning komen te staan.”

Back To Top
×Close search
Zoeken