skip to Main Content

SPM wenst inzet van zoveel mogelijk (burger)raadsleden tijdens Tweede Kamerverkiezingen

SPM Wenst Inzet Van Zoveel Mogelijk (burger)raadsleden Tijdens Tweede Kamerverkiezingen

De Senioren Partij Maastricht wil dat rond de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart zoveel mogelijk raadsleden en burgerraadsleden worden ingezet om stembureaus te bemannen. Dit omdat in verband met de coronaproblematiek een aanzienlijk tekort aan vrijwilligers te verwachten valt. Dat blijkt een brief van SPM-fractievoorzitter John Steijns aan burgemeester Annemarie Penn-te Strake.

Niet verboden

De inzet van raadsleden om tijdens verkiezingen erop toe te zien dat alles eerlijk en vlotjes verloopt was tot aan het begin van deze eeuw gangbare praktijk. Hoewel het volgens de Kieswet niet expliciet verboden is, wordt het in veel gemeenten niet gepast geacht om lokale politici deel uit te laten maken van de stembureaus, juist om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.

Tijdelijke wet

Maar door de coronacrisis komt alles in een ander licht te staan. Onlangs kwam minister Kasja Ollongren (D66, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) met een aanscherping van de Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19, die begin november door de Eerste Kamer werd aangenomen. De wet heeft tot doel dat kiezers bij de komende verkiezingen veilig kunnen stemmen. De tijdelijke wet regelt onder meer dat de stemlokalen moeten worden aangepast op de 1,5 meter-regel, en dat er diverse hygiënemaatregelen gaan gelden in de lokalen. Ook maakt de tijdelijke wet het mogelijk om stembureaus in te stellen in zorginstellingen die alleen toegankelijk zijn voor de bewoners of bezoekers van die instellingen.

Moreel appel

Onlangs kwam de minister met een aanscherping van de tijdelijke wet. In het aangepaste wetvoorstel mogen kiezers van 70 jaar en ouder schriftelijk stemmen en krijgen kwetsbare groepen de gelegenheid om al twee dagen voor de verkiezingsdag op 17 maart hun stem uit te brengen. ,,De mogelijkheid om te gaan stemmen wordt dus verruimd naar drie dagen”, concludeert John Steijns. ,,Logisch gezien vergt dat een aanzienlijke uitbreiding van het aantal vrijwilligers. Als je daarbij rekening houdt met de verwachting dat er toch al minder mensen beschikbaar zijn dan in andere jaren, lijkt het ons goed als de burgemeester als voorzitter van het centraal stembureau een moreel appel doet op de raadsleden en burgerraadsleden om in deze bijzondere tijd een stukje extra verantwoordelijkheid te nemen. Voor eventuele belangenverstrengeling hoeft wat ons betreft niet te worden gevreesd, ook omdat we het hier hebben over landelijke verkiezingen.”

Alle zeilen bijzetten

Behalve over een waarschijnlijk tekort aan vrijwilligers maakt de Senioren Partij Maastricht zich zorgen over het feit dat er als gevolg van de coronaproblematiek minder stemlokalen beschikbaar zullen zijn. ,,Denk hierbij aan scholen en gemeenschapshuizen. Dit betekent dat er alternatieve locaties moeten worden aangewezen die als stemlokaal kunnen worden benut. Wij pleiten er dan ook voor dat de komende weken alle zeilen worden bijgezet om de burgers van Maastricht de gelegenheid te bieden hun stem uit te brengen. Een hoge opkomst draagt immers bij aan het draagvlak voor de besluitvorming.”

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken